Dostupnost informací

Základní přehledové informace o  ochraně osobních údajů jsou v elektronické podobě uloženy na těchto stránkách. Plný text směrnice popisující detailně jednotlivé účely a úplný rozsah zpracování osobních údajů je v listinné podobě uložen na recepci ředitelství SÚZ, Vaníčkova 315/7, Praha 6.

Rozsah zpracování osobních údajů

1) Oblast  personální

Účely: Nábor nových zaměstnanců, Vznik pracovněprávního vztahu, Adaptační proces, Administrativní činnosti spojené s pracovním vztahem, Ukončení pracovně právního vztahu
Maximální rozsah osobních údajů*1: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého popř. přechodného bydliště, pohlaví, zdravotní pojišťovna, nejvyšší dosažené vzdělání, započitatelná praxe, email, telefon, trestní bezúhonnost, interní username a osobní číslo
Příjemci a zpracovatelé: státní úřady na základě zákonné povinnosti, provozovatelé informačních systémů ČVUT

2) Oblast pracovně-právní

Účely: Zdravotní prohlídka, BOZP a PO, Mzdová agenda, Úraz a nemoc z povolání, Propagace UCEEB, Výuková činnost a semináře, Veřejné zakázky-objednávky-fakturace, Odpisy, Archivace a skartace, Autodoprava, Využití vlastního vozidla
Maximální rozsah osobních údajů*1: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, zdravotní způsobilost, adresa trvalého popř. přechodného bydliště, pohlaví, fotografie, zdravotní pojišťovna, nejvyšší dosažené vzdělání, započitatelná praxe, osobní údaje rodinných příslušníků, email, telefon, trestní bezúhonnost, číslo bankovního účtu, osobní údaje spoluvlastníků nemovitosti, osobní údaje obmyšlené osoby, interní username
Příjemci a zpracovatelé: státní úřady na základě zákonné povinnosti, smluvní pojišťovna, banka, poskytovatel pracovně-lékařských služeb, externí školitelé, grantové agentury, smluvní projektoví partneři, provozovatelé informačních systémů ČVUT

3) Oblast výuky a vzdělávání

Účely:Propagace SÚZ, Semináře a schůzky
Maximální rozsah osobních údajů*1: jméno, příjmení, fotografie, telefon, mail
Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti

4) Oblast obchodní a ekonomická

Účely:Veřejné zakázky, objednávky, obchodní smlouvy a fakturace, Odpis majetku a likvidace datových nosičů
Maximální rozsah osobních údajů*1: jméno, příjmení, telefon, mail
Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti

5) Oblast projektů a dotací

Účely: Podání žádosti o dotaci, Řešení projektů
Maximální rozsah osobních údajů*1: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, nejvyšší dosažené vzdělání, telefon, mail
Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti

6) Oblast autodopravy

Účely: Autodoprava SÚZ, Využití vlastního vozidla
Maximální rozsah osobních údajů*1: jméno, příjmení, telefon, datum narození, adresa trvalého bydliště, číslo ŘP, číslo OP, SPZ vozidla, osobní údaje předchozích majitelů vozidla, číslo pojistky
Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti

7) Oblast archivace a skartace

Účely: Archivace a likvidace listinných dokumentů  s osobními údaji
Maximální rozsah osobních údajů*1: všechny osobní údaje obsažené v listinné podobě dokumentů na SÚZu
Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti

8) Oblast ubytovací

Účely: dlouhodobé ubytování (žádost, agendy spojené s ubytováním, ukončení), evidence návštěv, ubytování na hotelu/hostelu
Maximální rozsah osobních údajů*1:jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, věk, fotografie, číslo bankovního účtu, číslo OP, číslo pasu, číslo víza, číslo trvalého pobytu, email, telefon, státní příslušnost, adresa trvalého bydliště, číslo platební karty
Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti

9) Oblast stravovacích služeb

Účely: žádost o stravovací služby, agendy spojené se stravovacími službami (vše pro studenty i komerci), praktická výuka a vzdělávání
Maximální rozsah osobních údajů*1:jméno, příjmení, datum narození, studovaná škola a fakulta, číselný identifikátor karty, email, číslo bankovního účtu,
Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti

10) Oblast ICT

Účely: Provoz kamerového systému, Provoz EZS systému, Monitoring základních služeb, Logování přístupu ke sdíleným službám, LDAP-služby
Maximální rozsah osobních údajů*1: jméno, příjmení, MAC, IP resp. IPv6, fotografie z bezpečnostních kamer, číslo evidované ACS-karty/čipu, username, email, příslušnost k výzkumné skupině
Příjemci a zpracovatelé: orgány veřejné správy na základě jejich oprávněné žádosti, servisní firma pro kamerový systém a systém ACS
  *1 … běžný/skutečný rozsah zpracovávaných osobních údajů je omezen jen na zpracování těch osobních údajů, které jsou nutné pro naplnění  daného účelu

Práva subjektů osobních údajů

 Subjekt osobních údajů má právo na informaci o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů, má právo na námitku proti zpracování, právo na omezené zpracování a právo na výmaz osobních údajů (pokud jejich další zpracování není vyžadováno jiným nadřazeným předpisem). Tato práva může uplatnit osobním podáním žádosti (podatelna SÚZ, Vaníčkova 315/7, 160 00 Praha 6, v pracovní dny v době 8:00-14:00).